Over VHP

over vhp

Grondbeginselen van de Vooruitstrevende Hervormings Partij

De VHP is een politieke partij die staat voor een staatsbestuur gebaseerd op de principes van wet en recht en welvaart en welzijn voor een ieder.

De VHP vindt een harmonieuze samenleving essentieel gezien de realiteit van de diversiteit aan religiën, etniciteiten, culturen en sociaal-economische ontwikkelingsniveaus in Suriname.

De VHP gelooft in het wezen van de Almachtige. Succes van het individu is het resultaat van menselijk handelen en de zegeningen van de Almachtige.

De VHP draagt de overtuiging dat het besturen volgens onderstaande grondbeginselen, ertoe zal leiden dat Suriname zich verder ontwikkelt tot een veilige en stabiele natie.

Democratie en rechtsstaat

De VHP staat voor een parlementaire democratische rechtstaat, met scheiding van de drie machten,  welke tot stand komt op basis van directe invloed van de bevolking via verkiezingen en inspraak. De bestuursinrichting garandeert de beleving van grondrechten en vrijheden. De VHP gaat voor een kiesstelsel met een meer proportionele en rechtvaardige verdeling van het aantal zetels per kiesdistrict en de periodieke bijstelling hiervan op grond van demografische ontwikkelingen.

Dialoog en consensus zijn belangrijker dan wedijver om de macht of het krijgen van gelijk. De rol van de persmedia bij de bewaking en beoordeling van de democratie wordt gekoesterd. Vrijheid van discussie en meningsuiting zijn cruciaal voor de beleving van de democratie, waarbij rekening wordt gehouden met vitale belangen van alle groepen in de samenleving, met bijzondere aandacht voor de belangen van kwetsbare groepen.

De taken van ministeries en overheidsdiensten gelden voor het gehele grondgebied en dienen goed afgebakend te zijn met het oog op doelmatigheid en doeltreffendheid. Regionale organen zullen optimaal worden ingezet bij de ontwikkeling van het land. Burgers zullen zo dicht mogelijk bij het bestuur worden betrokken. Het maatschappelijk middenveld is een partner in het ontwikkelingsproces.

Wet- en regelgeving, inclusief de Grondwet, zullen moeten voldoen aan de eisen en behoeften van de tijd. Aanpassing hiervan op grond van een integrale benadering per sector verdient de voorkeur.
De VHP staat voor intensieve communicatie met de samenleving.

Vrede en veiligheid

Vrede en veiligheid vormen een belangrijke basis voor de vooruitgang van individuen, groepen en van de samenleving als geheel. Effectieve veiligheidsmaatregelen ter bescherming van individu, samenleving en Staat staan garant voor de optimale beleving van mensenrechten in de ruimste zin des woords.

Verbroedering, shanti en harmonie

De multiculturele samenleving met grote diversiteit in cultuurbeleving is een rijke inspiratiebron voor een vreedzame en duurzame ontwikkeling van de natie. De verbroedering van ons volk, die gestalte krijgt in acceptatie, begrip en waardering van verschillen opdat alle groepen in “shanti” (vrede) met elkaar kunnen leven, is een van de fundamenten van een harmonieuze samenleving.

Normen en waarden

Goede intermenselijke verhoudingen zijn van groot belang voor de nationale ontwikkeling. Deze zullen gebaseerd dienen te zijn op normen en waarden voortkomende uit geaccepteerde maatschappijvisies. Handhaving van deze normen en waarden met betrekking tot respect voor anderen, rechtvaardigheid, eerlijkheid, bescherming van zwakken en kwetsbaren en onderlinge solidariteit dienen te worden bevorderd. Tegenover rechten staan plichten voor de burger om te blijven werken aan de opbouw van de maatschappij conform o.a. de inhoud van onze nationale symbolen, zoals vlag, wapen en volkslied.

Religie en cultuur

Cultuur en religie zijn de bronnen van geestelijke ontwikkeling, opvoeding en vorming van een volk en zijn leiders. Het recht op vrije culturele en religieuze beleving wordt gegarandeerd. Tegenover dat recht staat de plicht om respect op te brengen voor de cultuur en de religie van de ander, een gezonde basis voor een gemeenschappelijke Surinaamse identiteit. In het overheidshandelen zal rekening worden gehouden met de culturele diversiteit van ons land.

Gelijke ontwikkelingskansen

Ontwikkelingskansen zijn voor een ieder gelijk en dienen beleidsmatig te worden bevorderd. De basisvoorzieningen, zoals minimale levensstandaard, onderwijs, kwalitatief goede gezondheidszorg, drinkwater en elektriciteit, huisvesting en sportutiliteiten, zullen toegankelijk zijn voor een ieder. Bij het beleid ten aanzien van armoedebestrijding, onderwijs, volksgezondheid en gendergelijkheid zullen de Millennium Development Goals als leidraad dienen.

Ontwikkelingskansen voor jongeren- en gendergelijkheid

Jongeren staan voor grote uitdagingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en werkgelegenheid. Er zullen daarom faciliteiten worden gecreëerd om hen te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het bereiken van gendergelijkheid moet worden gezien als een middel om daadwerkelijk ontwikkeling voor leden van beide seksen te realiseren, m.a.w: voor het bereiken van welvaart en welzijn voor elk lid van de gemeenschap.

Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling is gediend bij stabiele macro-economische condities die leiden tot duurzame bevordering van de welvaart en stimulerende en voorspelbare omstandigheden voor producenten en consumenten. Er zal een gezonde balans bestaan tussen de publieke en de private sector. Een efficiënt opererende overheid zal de private sector - de motor van economische groei - faciliteren via het scheppen van randvoorwaarden ter bevordering van hoge economische groei en werkgelegenheid. Kleine en middelgrote ondernemingen verdienen hierbij bijzondere aandacht.
De economie dient verder te worden gediversificeerd opdat zij voldoende weerbaar is tegen externe schokken, zoals die als gevolg van de naweeën van de internationale economische recessie.
De economische infrastructuur zal steeds in voldoende mate moeten worden onderhouden, gerehabiliteerd en/of uitgebreid om de groeiende vraag naar elektriciteit, weg- en waterbouwwerken, sanitaire voorzieningen, gezond drinkwater, telecommunicatie, transport en havens te kunnen opvangen.
Duurzame ontwikkeling en optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen
De natuurlijke hulpbronnen, m.n. bos, aardolie, bauxiet, goud en water, dienen op verantwoorde wijze benut te worden voor welvaart en welzijn van het gehele volk. Samenwerking met buitenlandse partners is veelal nodig maar de natuurlijke rijkdommen dienen op de eerste plaats de eigen burgers ten goede te komen. De natuurlijke hulpbronnen c.q. de opbrengsten hieruit, dienen op zodanige wijze ontwikkeld en beheerd te worden, dat de toegevoegde waarde voor Suriname optimaal is en toekomstige generaties er ook profijt van zullen hebben.

Agrarische ontwikkeling, voedselvoorziening en voedselveiligheid

Ongeacht de ontwikkeling van andere economische sectoren zal het van strategisch belang blijven dat ons land in voldoende mate in voedsel van goede kwaliteit voor de bevolking voorziet. Ook de meer economische benutting van de duurzame agrarische hulpbron, via het verder uitbouwen van de productie en export en het scheppen van meer toegevoegde waarde door verwerking, verdient grotere aandacht.

Technologische ontwikkeling

Nieuwe technologische ontwikkelingen moeten voor brede lagen toegankelijk worden gemaakt om arbeid en arbeidsprocessen te vergemakkelijken met inachtneming van de waardigheid van mens en milieu.

Milieu en klimaatsverandering

Er dient zorgvuldig en verantwoord te worden omgegaan met het milieu en de aanwezige biodiversiteit voor een duurzame bestaanszekerheid. Met betrekking tot klimaatsverandering zullen wij als land aandacht blijven eisen op internationale fora voor wijziging van het beleid van de landen die bijdragen tot klimaatsverandering, ter voorkoming van gevaren voor onze bestaanszekerheid. Lokaal zullen de negatieve effecten van klimaatsverandering onder andere middels kunstwerken worden opgevangen. Milieubewustheid zal worden bevorderd via educatie en informatie, te beginnen bij de schooljeugd.

Internationale uitdagingen

Globalisering biedt kansen maar draagt ook bedreigingen in zich. Actieve participatie van Suriname op internationale en regionale fora is van belang voor het aansturen van globaliserings- en regionale integratieprocessen. Deze uitdagingen zullen worden aangegaan door bescherming van het nationaal belang met respectering van internationale verdragen. Supranationale instituten beperken de nationale soevereiniteit maar bieden tevens ondersteuning bij grensoverschrijdende problemen, waaronder oneerlijke concurrentie, zodat participatie hierin van strategisch belang is. De Surinaamse diaspora zal mede betrokken worden bij de nationale ontwikkeling.