Chan Blog 1: Gelijkwaardig

Beste mensen,
in het belang van land en volk en ons aller streven naar natievorming, zullen wij gezamenlijk het besluit moeten nemen in deze verlichte 21ste eeuw, een aanvang te maken met het daadwerkelijk aanvaarden van elkaar als Surinamer, volledig voorbijgaand aan de externe fysieke kenmerken welke gerelateerd zijn aan het land of groep van herkomst.

Moge het daarom zo zijn dat de nieuwe nationale lijfspreuk : Alle Surinamers zijn gelijkwaardig en alle Surinamers lijken op elkaar” een feit wordt. Politiekvoering in een samenleving die bestaat uit groepen die etnisch, raciaal of cultureel sterk verschillen en grotendeels gescheiden leven, maar economisch en politiek wel verbonden zijn als de Surinaamse, is een tamelijk gecompliceerde aangelegenheid, onder meer vanwege de vele sentimenten en vooroordelen die gerelateerd zijn aan pluriformiteit (veelheid aan diversiteit).

Ik vind het daarom frappant dat alleen de VHP sinds haar ontstaan, in 1949, het stigma van etnische partij kreeg toegeworpen, ofschoon politieke verzuiling langs etnische en religieuze lijnen zich in vrijwel alle andere partijen openbaarde en zulks, volgens wetenschappers, nog steeds in zekere mate plaatsvindt.

Het gehanteerde begrip ‘nationaal’, waar sommige partijen zich van bedienen, heeft dan ook enkel betrekking op een flinterdun omhulsel van wat ik zou willen noemen ‘etnische opmaak’, waar de meest simpele geest met gemak doorheen prikt. Een dergelijke strategie is voor het aankweken van het beoogde gevoel van nationale eensgezindheid dan ook volstrekt zinloos en draagt nauwelijks bij aan de duurzame groei en versterking van vaderlandsliefde.

Ik ben ervan overtuigd, dat niet enkel de politieke en culturele deuren uitnodigend voor elkaar worden opengezet, maar eveneens de poorten van ons hart om elkaar als Surinamers te accepteren. Elkander oprecht aanvaarden als landgenoten, als bewoners van een gemeenschappelijk grondgebied met een eigen historie en een collectieve toekomst.

De VHP zal transformeren van een etnische naar een multi-etnische partij, waarin alle Surinamers, ongeacht ras, geloof of cultuur, de ruimte krijgen te groeien en zich te manifesteren. Het hoofdbestuur en alle andere structuren van de partij moeten een weerspiegeling zijn van de etnische pluraliteit van de gemeenschap. In aanloop naar de komende bestuursverkiezingen van de partij wordt hieraan gewerkt. De drempel van etniciteit zal doorbroken worden. Er mogen geen barrières meer zijn om toe te treden tot de partij.

Bij mijn aantreden als nieuwe voorzitter in 2011, is er een concrete aanvang gemaakt om de VHP nationaal te positioneren en te etaleren. Met huis-aan-huis-bezoeken heb ik samen met partijgenoten en sympathisanten de VHP-boodschap van ‘de nieuwe wind en de nieuwe geest’ uiteengezet.

Beste mensen, de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) straalt Vertrouwen en Hoop uit. De partij staat altijd klaar voor het volk. Ze staat in dienst van u. De VHP, is een partij die altijd zorgt voor Rust en Economische Stabiliteit.

Het zou fantastisch zijn dat u lid wordt van de partij, en met al die toekomstige leden zoals u, zullen wij steeds meer in staat zijn het “Verschil” te maken. En zo kunnen we dan bouwen aan een duurzame toekomst. U bent van harte welkom. God bless

Chan Santokhi