Eid milan toespraak 2015

Zeer gewaardeerde
-    voorzitters en bestuurleden van verschillende moslimorganisaties,
-    maulana’s, imams, hadjies,
-    eerwaarde geestelijke leiders, politieke leiders, broeders en zusters,
-    VHP bestuursleden en genodigden, vrienden.
-    geachte aanwezigen,

Goedenavond
het is mij een groot genoegen u vanavond te mogen  toespreken bij onze tweede ied milan in ons partijcentrum de olifant.
Ik verwelkom u allen met de groet van vrede “ Assalaam wa alaikoem wa Rahmatoella hi Barkatehoe “  Vrede zij met u.

Geachte aanwezigen,
Zoals u weet, hebben onze Moslim broeders en zusters gedurende een maand lang overeenkomstig de beginselen van hun godsdienst gevast.
Zij hebben zich vrijwillig niet alleen overdag onthouden van voedsel en drank gedurende de vastenmaand,
maar hebben ook gedurende de hele maand alle mogelijke wijzen getracht een voorbeeldig mens te zijn en toenadering te zoeken tot de almachtige.
Door zich te onthouden van negatieve handelingen en gedachten en door allerlei gevoelens en driften te onderdrukken,
en tegelijk door te proberen zoveel mogelijk goede daden te verrichten, hebben velen van u een soort gedaanteverwisseling ondergaan.
Indien u op de juiste wijze de regels van het vasten hebt nageleefd, wordt u geacht zo rein en zuiver te zijn als een pas geboren kind.
Van u wordt verwacht dat u de goede handelingen voortzet gedurende de rest van het jaar.
 
Wij hopen en verwachten dat u door uw voorbeeld een inspiratie zult zijn voor anderen om ook het goede te doen en het slechte na te laten.
Hierdoor levert u een bijdrage tot verheffing van niet alleen u zelf maar ook van de hele natie.
Ik heb begrepen dat er niet-moslims zijn, die uit solidariteit met u ook hebben gevast, sommigen enkele dagen en sommigen de hele maand.
Wij leven in een multiculturele samenleving, waar wij allen respect hebben voor elkaars culturen zodat wij werkelijk één natie kunnen zijn.
Er zijn voorbeelden bekend van gevallen, waarbij niet-moslims rekening houden met de toestand, waarin hun moslim broeders en zusters verkeren gedurende de vastenmaand.
Dat is een voorbeeld van verdraagzaamheid en solidariteit.

De VHP heeft reeds enkele jaren geleden besloten om meer dan voorheen, niet alleen deel te nemen aan religieuze activiteiten, maar die ook te stimuleren.
Wij participeren in culturele activiteiten, sportactiviteiten en ook religieuze activiteiten. Wij zijn meer dan een politieke partij.
Vandaar ook het initiatief om de Eid Milan te organiseren. Wij zijn enkele jaren geleden begonnen met Iftar bijeenkomsten.
 
Dit werd in de gemeenschap als heel positief ervaren, maar werd ook de suggestie gedaan om een Eid Milan te organiseren opdat een groter publiek daaraan kon deelnemen.
Immers gedurende de vastenmaand, wil niet iedereen de vertrouwde omgeving van zijn huis of moskee verlaten om elders te gaan ontvasten.
Wij hebben de uitdaging aanvaard en zijn vorig jaar begonnen et een Eid Milan . Dat was beslist geen verkiezingsstunt, zoals misschien sommigen misschien hebben gedacht.
Het feit dat wij vlak na de verkiezingen weer een Eid Milan organiseren moge een bewijs daarvoor zijn.
Het doel van deze bijeenkomst is meervoudig.

Allereerst willen wij als partij stimuleren dat Eidul Fitr een meer nationaal karakter krijgt, door Moslims en niet-moslims,
ongeacht hun politieke of religieuze achtergrond bij elkaar te brengen, en met elkaar ontspannen bezig te zijn in een sfeer van harmonie en verdraagzaamheid.
Dat versterkt de eenheid van ons volk en mogelijk,  stimuleert het misschien sommigen om zich meer te verdiepen in elkaars culturele en religieuze achtergrond.
Een tweede reden is dat wij als partij u allen willen bedanken voor de voorbeeldige wijze waarop u heeft deelgenomen aan de verkiezingen en de steun,
die wij als partij hebben mogen ontvangen van de verschillende geledingen uit de samenleving.

Zoals u weet is de VHP gedurende twee opeenvolgende verkiezingen aanzienlijk gegroeid, en wel vanaf 2005 tot 2015 met ongeveer 80%. Dat betekent dat wij een brede ondersteuning van het volk genieten.


Wij willen daarom u beloven, dat wij met meer inspiratie en meer energie zullen werken aan het welzijn van u allen en van onze natie.
De VHP zal binnenkort een conferentie organiseren, waarbij zij haar politiek spectrum verder zal verbreden,
en verdiepen naar alle delen en lagen van de samenleving, naar alle woongebieden van Suriname en naar alle Surinamers en  ingezetenen toe.  
Wij hopen en verwachten, dat indien wij allen de handen in elkaar slaan wij een welvarend Suriname kunnen realiseren.
God zij met ons Suriname en nogmaals Eid Moebarak toegewenst.

Ik dank u.