SAMENWERKINGSOVEREENKOMST V7

De volgende politieke organisaties:

- Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP);                            

- Nationale Partij Suriname (NPS); 

- Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA);

- Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP)

- Pertjajah Luhur (PL);  

- Democratisch Alternatief 91(DA ’91);

 

Vertegenwoordigd door de Voorzitters van de respectieve Hoofdbesturen, daartoe gemachtigd, zijn op heden 23 februari 2015 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, om gezamenlijk deel te nemen aan de algemene-; vrije- en geheime verkiezingen op 25 mei 2015 op de niveaus van: De Nationale Assemblee (DNA), de Districtsraden (DR) en de Ressortraden (RR). 

                                         OVERWEGENDE:

- de wil van de partijstructuren van de bovenvermelde politieke organisaties, om duurzaam samen te werken en gezamenlijk deel te nemen aan de algemene-; vrije- en geheime         verkiezingen op 25 mei 2015 op de niveaus van DNA, DR en RR; en na verkregen mandaat van het volk een goed en verantwoord bestuur samen te stellen.

- dat voormelde politieke organisaties deze samenwerking schriftelijk hebben vastgesteld. 

 

De voormelde politieke organisaties zijn het volgende overeengekomen:

I. De Hoofdbesturen van eerder vermelde politieke organisaties hebben uitvoering gegeven aan de wil van de structuren van de respectievelijke  politieke organisaties om duurzaam samen te werken en gezamenlijk deel te nemen aan de algemene-; vrije- en geheime verkiezingen op 25 mei 2015 op de niveaus van DNA, DR en RR; en na verkregen mandaat van het volk een goed en verantwoord bestuur samen te stellen. 

II. Het aantal toebedeelde kandidaat-plaatsen en de positionering op de respectievelijke kandidatenlijsten per politieke organisatie, op de niveaus van DNA, DR en RR is in consensus overeengekomen en vastgelegd, zoals aangegeven in bijlage 1. 

III. Het bepaalde onder II zal tot uitdrukking worden gebracht op de gezamenlijke kandidatenlijsten op de niveaus van DNA; DR en RR. 

IV. Ingeval één of meerdere van eerder vermelde politieke organisaties niet in combinatieverband geregistreerd kan/kunnen worden bij het Centraal 

     Hoofdstembureau wordt deze overeenkomst - onmiddellijk - ontbonden met die 

     politieke organisatie(s).

V. De samenwerkende partijen hebben zich verenigd in een combinatie die de naam draagt van V7.

VI. Het symbool van de combinatie is cirkelvormig met in het midden V7 en 

     daarom heen de partijsymbolen van de samenwerkende partijen.          

VII. De combinatie V7 is gevestigd aan de mr. Jagernath Lachmonstraat nummer 

    130  te Paramaribo.

VIII. De structurering en werkwijze van de combinatie zal door de samenwerkende partijen nader worden uitgewerkt.

IX. Alle partijen dragen tijdig zorg voor de noodzakelijke machtigingen in verband met de handelingen bij wet c.q. afspraak vereist in het kader van de verkiezingen. 

X. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en is op heden 23 februari 2015 in werking getreden. 

                                    Slotbepalingen:

A. Nadere of nieuwe onderhandelingen met betrekking tot het aantal toebedeelde kandidaat-plaatsen en positionering op de respectievelijke kandidatenlijsten per politieke organisatie, op DNA, DR en RR niveau, zoals door de partijen zijn overeengekomen – zijn uitgesloten; mist het belang van de combinatie, nadere of nieuwe onderhandelingen vordert, met goedkeuring van alle partijen. 

B. Partijen verklaren dat er geen andere beloften en/of toezeggingen zijn gedaan, dan in deze overeenkomst zijn vervat. 

C. De eerder vermelde politieke organisaties, alsook de individuele hoofdbestuursleden hebben, als geheel en afzonderlijk, de verplichting tot en garanderen - uithoofde van deze overeenkomst en de vigerende wettelijke bepalingen– de tijdige en vlotte uitvoering van deze overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en getekend te Paramaribo, op 23 februari 2015.

Vooruitstrevende Hervormings-Partij ( VHP)             

 

..........................................

Chandrikapersad Santokhi

Voorzitter              

 

Surinaamse Partij van de Arbeid  (SPA)         

 ..........................................

Guno Castelen              

 Voorzitter                  

  

Pertjajah Luhur (PL)             

..........................................

Salam Paul Somohardjo                 

Voorzitter            

 

Nationale Partij Suriname (NPS) 

..........................................

Gregory Rusland

Voorzitter

 

Democratisch Alternatief 91 (DA’91)

..........................................

Winston Jessurun

Voorzitter

 

Partij voor Broederschap en

Eenheid in Politiek (BEP)

..........................................

Celsius Waterberg

Voorzitter