VHP staat stil bij INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE

De Internationale Dag voor de Vrede (International Day of Peace) wordt jaarlijks gehouden op 21 september. De VN heeft deze dag in het leven geroepen waarbij alle lidstaten, organisaties en individuele personen worden opgeroepen om de idealen van de vrede tussen landen en bevolkingen in herinnering te brengen en te verstevigen. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid te bereiken

Elk jaar krijgt de Internationale Dag voor de Vrede een eigen thema. Dit jaar is het thema ‘het Recht van Volkeren op Vrede’ (The Right of Peoples to Peace). Dit thema is gekozen omdat het 30 jaar geleden is sinds de VN de "General Assembly Declaration on the Right of Peoples to Peace" heeft uitgebracht. Hierin erkennen de Verenigde Naties dat bevordering van vrede essentieel is voor het naleven van alle mensenrechten. 

Vrede is een toestand van harmonie gekenmerkt door het ontbreken van gewelddadig conflict. Vrede suggereert doorgaans de afwezigheid van vijandigheid, maar vrede suggereert ook :

  • het bestaan van gezonde interpersoonlijke- en internationale relaties;
  • sociale- en economische welvaart; 
  • aanwezigheid van cultureel begrip en eenheid;
  • een werkende politieke orde die de ware belangen van allen dient.

Omdat schendingen van mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid vele slachtoffers maken en ook de ontwrichting van samenlevingen verdiepen, legt de VHP de nadruk op het bevorderen van vrede die van vitaal belang is voor het volledig genot van alle mensenrechten. 

Gebruikmakend van de gelegenheid wenst de VHP de dag van 21 september, de geboortedag van wijlen Mr. Jagernath Lachmon te memoreren die samenvalt met de Internationale Dag van de Vrede. Het samenvallen van beide herdenkingen zou een toeval genoemd kunnen worden, ware het niet dat ‘grote geesten’ het bestaan van toeval verwerpen. Wat blinde willekeur toeschijnt, vindt volgens hen zijn oorsprong in heel diepe bronnen. 

Indachtig het VN thema ‘het Recht van Volkeren op Vrede’, ligt de relevantie van het onsterfelijke politieke gedachtegoed van wijlen mr. Lachmon voornamelijk in de verbroederingsgedachte en de implementatie daarvan die het fundament vormen voor het handelen van de VHP voor het creëren van de basisvoorwaarden van de natievorming in Suriname. 

VHP