Santokhi terug van succesvolle diaspora missie

VHP voorzitter Chan Santokhi is maandag teruggekeerd van een succesvolle diaspora - en fact finding missie door Nederland en het Midden-Oosten. Doel van de reis was informatie te verschaffen over de komende algemene verkiezingen en het streven van de partij mede regeerverantwoordelijkheid te dragen in de bestuursvoering van ons land na 25 Mei 2015. Tevens werd onderzocht welke de mogelijkheden zijn tot concrete samenwerking met bevriende naties, waaronder Nederland en andere EU partners, zowel op regeringsniveau, als met gelijkgerichte organisaties uit het maatschappelijke veld. “ Rol en betekenis van diaspora landgenoten in de ontwikkeling van Suriname” was gedurende twee weken rode draad in de besprekingen van de Oranjepartij voorzitter met leidinggevende politieke- en maatschappelijke autoriteiten.

Nederlandse openstelling

Met PvdA Tweede Kamer leden T. Jadnanansing en A. Marcouch , belast met Veiligheid en Justitie, alsmede D66 lid Sjoerd Sjoerdsma, is in de respectieve fractiekamers, uitgebreid van gedachten gewisseld over aspecten van het betreffende beleidsgebied en hoe gezamenlijk het hoofd kan worden geboden aan gerelateerde vraagstukken. Voorafgaand daaraan was Santokhi feestelijk onthaald op een informatieve bijeenkomst van diaspora Politieautoriteiten, die allen in verschillende delen van Nederland belast zijn met leidinggevende functies. Het contact met de veiligheidsdignitarissen werd besloten met een bezoek aan de Directeur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Wijnand Stevens, waarbij diepgaand aandacht werd besteed aan toekomstvisies.

Voorts had Santokhi een ontmoeting met het hoofd van de afdeling Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Matthijs Wolters, met wie aspecten van het buitenlands beleid werd besproken en hoe aan de relatie Suriname-Nederland, na 25 Mei 2015, beter gestalte zal worden gegeven.

Naast de officiële gesprekken had Santokhi ook ontmoetingen op het sociaal-maatschappelijke vlak waaronder de feestelijke openingsverrichting van een VHP infokantoor in den Haag en de in ontvangstname van een boekwerk van de hand van Prof. C. Choenni, hoogleraar aan de  Leerstoel Lallarookh, in het Spuitheater , eveneens in de residentiestad.

De sociale activiteiten in Nederland werden afgesloten met een wervelende festiviteit in Amsterdam (Aalsmeer), waar meer dan duizend man op af waren gekomen. In een denderende toespraak hield de ook in Nederland razend populaire VHP voorzitter de menigte voor, als diaspora landgenoten zich bewust te zijn van hetgeen zich voltrekt in Suriname:....” Al te goed beseffend in welke veilige en onbekommerde leefomstandigheden u zich bevindt in Nederland, zullen wij van de VHP nooit van u eisen alles achter u te laten en terug te keren naar Suriname;... maar wel doe ik een dringend beroep op u : ‘Raak betrokken bij het herstel en de ontwikkeling van ons geliefd Suriname’, ..... de keuze waarop, laat ik geheel over aan u”,...aldus Santokhi, wiens laatste woorden haast niet te verstaan waren door de loeiende toejuichingen en het oorverdovende applaus van de menigte.

Contact met het Midden-Oosten

Tijdens het bezoek aan Nederland werd van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele dagen af te reizen naar het Financieel centrum van de Verenigde Arabische Emiraten: Dubai, om op uitnodiging van exponenten uit de Financieel-Commerciële wereld een gedachtenwisseling te houden over onder andere financieringsmodaliteiten van nationale ontwikkelingsprojecten. De uitkomst van het onderhoud zal tezamen met partijdeskundigen verder worden uitgewerkt en klaargemaakt voor mogelijke implementatie ,terstond nadat de VHP , na 25 Mei 2015,medeverantwoordelijkheid zal dragen in het bestuur van ons land. Santokhi kijkt met satisfactie terug op een welgeslaagde missie.

Bureau woordvoerder VHP