VHP toekomst voor jong en oud

Kies je voor de VHP, dan kies je voor de toekomst. De VHP gaat voor een solide financieel-economisch beleid. Eerst verdienen dan verdelen. Bij de huidige regering is eerst onderling verdelen. Dit kabinet laat de graaicultuur ongemoeid. Stop de graaicultuur.

Als VHP zijn we gewend op zoek te gaan naar nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden als het land economisch niet goed zit. Bedrijven en ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en niet verstrikt raken in regels en formulieren. Er liggen veel kansen in de diverse sectoren. De VHP zal de ondernemers helpen die kansen te benutten.

Wanneer de VHP regeermacht verkrijgt met haar partners mag u verwachten dat er genoeg huizen en scholen zijn, genoeg mogelijkheden voor sport en vrije tijd en genoeg banen. Voorts , dat de democratie-rechtsstaat - veiligheid gewaarborgd zijn, ect. Onderstaand vindt u 11 programmalijnen en thema’s c.q. issues.

Een leefbaar Suriname 

Een goede woon, werk en leefomgeving- Doelmatige ruimtelijke ordening - Een schoon milieu -Optimale welvaart en welzijn - Bescherming en goede zorg - Verantwoord gezondheid, sociaal en maatschappelijke zorg.

Werkgelegenheid en productie 

Stimuleren van duurzame productie en afzetmarkten - Productieve werkgelegenheid voor iedere burger - Infrastructuur voor productieverhoging - Duurzaam landgebruik voor productie.

Veiligheid, democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat- Veiligheid- Beleving democratie    en mediabeleid- Bestrijden van discriminatie en geweld. 

Een sterke economie 

Diversificatie van de economie -Herstel van het budgettair evenwicht - Ontwikkeling van “human capital” - Stimulering en sturing van economische groei. 

Internationaal samenwerken 

Bevorderen van de nationale en internationale rechtsorde - Nationale veiligheid en politieke stabiliteit - Herstel integriteit en imago van Suriname regionaal en internationaal- Heroriëntatie buitenlandsbeleid- Internationaal beleid op natuurlijke hulpbronnen in Suriname - Bevorderen van toerisme.

Cultuur, sport en welzijn 

Actieve kunst- en cultuurpolitiek-  muziek, zang, dans, drama en beeldende kunst - Sport - Jongeren Gender – Religie- Natievorming – Ouderen.

Goed bestuur en sociaal rechtvaardigheid 

De nieuwe overheid- Betrouwbaar politiek-bestuur Suriname - Sociale rechtvaardigheid- Reorganisatie en modernisering van de publieke sector - Publieksvoorlichting en bestuurlijke voorlichting.

Modern onderwijs 

Gelijke kansen op deelname aan onderwijsvoorzieningen-  Onderwijs en wetenschapsbeoefening t.b.v. de ontwikkeling van de samenleving- Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt - Onderwijs dat dienstbaar is aan de mondigheid en deskundigheid van de mens- Onderwijs dat bijdraagt aan de culturele ontplooiing van de mens en de samenleving - Onderwijs als een essentiële gemeenschapsvoorziening- Onderwijs is levenslang leren- Onderwijs en braindrain. 

Versterking van het districtsbestuur en burgerparticipatie 

Meer decentralisatie van bestuur - Modernisering en autonomie van DC’s- Betrouwbare, deskundige en integere bemensing van de bestuursdiensten- Meer inspraak van burgers bij beleid- Actievere rol DC’s, DR’s en RR’s- Stimulering economische, sociale en culturele activiteiten en evenementen in districten- Stimuleringsimpulsen voor wonen en werken in de districten.

Een duurzaam Suriname 

Ontwikkelingsplan over duurzame ontwikkeling van Suriname- Duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in Suriname- Bescherming van de natuur in de kuststrook en binnenland van Suriname- Promoten van groene technologie - Ontwikkeling van grootschalige ecotoerisme.

Een integere en dynamische politieke partij 

Wet op de politieke partijen- Wet op politieke gezagdragers- VHP als kenniscentrum - Modernisering van de VHP- Moreel Leiderschap .

Chan Santokhi