Leefbaar Suriname

Als persoon en als VHP voorzitter vind ik leefbaarheid een zeer belangrijk maatschappelijk thema. Leefbaarheid omvat veel aspecten die bepalen hoe leefbaar uw buurt is. Aspecten van veiligheid en openbare orde die erg belangrijk zijn voor de leefbaarheid in ons land zijn: criminaliteit-veiligheidsgevoel- veiligheid in en om de woning- en-veiligheid in de buurt. Hoe belangrijk vindt u, als bewoner, deze verschillende aspecten van leefbaarheid? 

De meningen van inwoners en ondernemers spelen bij onze besluitvorming een prominente rol. We benaderen alles met gezond verstand en laten ons in onze keuzes leiden door duidelijkheid, menselijkheid en realisme. We willen vooral geen luchtkastelen bouwen, maar praktische uitvoering geven aan haalbare plannen die passen bij de aard en de omvang van onze samenleving en onze portemonnee. 

We leven in een dynamische wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is onmogelijk om een dichtgetimmerd verkiezingsprogramma voor 5 jaar vast te stellen. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat beleid flexibel moet worden vastgesteld om snel en adequaat te kunnen handelen

Om te strijden voor een leefbaar land moeten we innovaties zoeken voor ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Kortom, land is waardevol en efficiënt landgebruik is uiterst belangrijk om Suriname leefbaar te houden en duurzame economische groei mogelijk te maken. 

De VHP is voorstander van schoon milieu. Het milieu is belangrijk voor het welzijn van mensen. Een schoon milieu is belangrijk voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Daarom is het gewenst om op een goede manier om te gaan met de natuur en het milieu.

Iedere burger in Suriname wenst gezond te zijn, rustig en veilig te wonen in zijn eigenhuis, zijnde van stad tot district, tot in het binnenland van Suriname. De woonomgeving moet ook goed bereikbaar zijn. Immers, een goede verplaatsbaarheid van personen, en een gezonde woon- en leefomgeving zorgen voor optimale werk en studieprestaties, en minder conflicten.

Aan de basis hiervan ligt een goed ruimtelijk ordeningsbeleid, groen wonen met onderwijs en recreatie mogelijkheden, goede basis infrastructuur, optimaal openbaar vervoer, en drinkwater, elektriciteit en ict voor iedereen. Daarnaast moeten we inzetten op doordachte mobiliteit, want alleen zo houden we Suriname bereikbaar en leefbaar. 

In het zoeken naar een goede balans mogen we meer aandacht besteden aan de inrichting van de openbare ruimte: middels een wet op de ruimtelijke ordening. De puinhoop van het landschap draagt niet bij aan de beleving van een mooi Suriname. 

Goede wegen en voldoende en efficiënt openbaar vervoer zorgen voor sociale cohesie en economische groei. De mobiliteit moet verbeteren in ons land. We willen ons vaker en sneller verplaatsen. Tegelijkertijd willen we ons land leefbaar houden. Verkeersfiles, lawaai, luchtverontreiniging zorgen er zo langzamerhand voor dat de wal het schip keert. 

De VHP wil dat knelpunten in het huidige wegennet worden opgelost, dat er een nieuwe railinfrastructuur wordt aangelegd en dat verkeersfiles worden tegengegaan door na te gaan op welke wijze het gebruik van auto’s kan worden teruggedrongen, de (her) invoering van een wegenbelasting, het benutten van groene technologie, het aanzienlijk verbeteren van het openbaar vervoer en het experimenteren met nieuwe vormen van vervoer en vervoersdiensten. 

Openbaar vervoer is een publiek belang en de behartiging daarvan moet geschieden binnen de spelregels die door de politiek en niet door de markt worden bepaald. De auto is en blijft een belangrijk vervoermiddel. Wel willen we de kosten van de mobiliteit en de schaarste op de weg eerlijk delen. 

Chan Santokhi