De mens staat centraal

Mijn belangrijkste boodschap aan het volk is, dat we de mens centraal moeten stellen en het sociale aspect meer aandacht moeten geven. Bij alle maatregelen die de VHP zal nemen zal zij als  partij de menselijke waardigheid voorop stellen. Wij mogen dit niet uit het oog verliezen, het gaat altijd om mensen. 

Het gaat om de sociale en economische ontwikkeling van mensen, individueel, gezamenlijk en ook als natie. Ontwikkeling bestaat uit materiële vooruitgang maar ook uit gezamenlijk gedragen normen en waarden, fysieke en geestelijke gezondheid, spiritualiteit en geluk. 

De mens dient de meest begunstigde te zijn van ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een land is ‘goed bestuur’ de belangrijkste bepalende factor. Helaas missen we ‘Good Governance’ in het beleid van de huidige regering.

Deskundigheid, rechtvaardigheid, verantwoording en transparantie van instituten als de volksvertegenwoordiging (DNA), de rechterlijke macht, de regering en de monetaire autoriteiten zijn belangrijker voor ontwikkeling dan de beschikking over een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen.

Bestuurders staan in dienst van de gemeenschap en zijn ook rekenschap verschuldigd aan die gemeenschap. Ontwikkeling is onmogelijk zonder participatie van het volk. Politieke partijen hebben een rol om jonge mensen te rekruteren en te investeren in hun training en vorming 

zodat zij weerbare en verantwoordelijke burgers worden. Wij moeten goed omgaan met elkaar. 

Het is noodzakelijk dat wij beter gaan samenwerken. Wij moeten vriendelijker omgaan, als medeburgers en niet als vijanden, te beginnen in de politiek. Na verkiezingen moet de strijdbijl begraven worden en opgehouden worden om enerzijds alles te verwerpen wat de ander doet en anderzijds goed ingezet en presterend kader te verwijderen omwille van partijpolitieke patronage. 

De politiek moet veranderen. Moed, durf, nederigheid en leiderschap zijn vereist om grote doelen te behalen: het algemeen belang dient voorrang te krijgen. Wij moeten durven de overheid om te vormen. Wij moeten de overheid als volgt omvormen:                                                     

  1. Continuïteit van beleid. 
  2. Beginselen van behoorlijk bestuur worden centraal gesteld. 
  3. Politieke partijen behoren zich te concentreren op ‘empowerment’ van hun leden en van het volk. 
  4. Naast mensenrechten moet duidelijk worden dat er ook ‘mensenplichten’ zijn.
  5. Pas dan kan gesproken worden over een ‘embedded’ (verankerde) democratie. 

 

Corruptie en patronage moeten uitgebannen worden door middel van wetgeving, de bestrijding moet een permanent karakter krijgen. Volksvertegenwoordigers behoren te beseffen dat zij, zodra zij gekozen zijn, het hele volk dienen. Politieke partijen moeten weer dichter bij het volk. 

Succes  is mogelijk als ons politiek systeem de verandering wil: en als het politiek systeem zelf wil veranderen. Leiderschap met vaderlandsliefde is nodig voor het realiseren van een lange termijnvisie en om de problemen als corruptie en patronage op te lossen. 

Vooruitgang is een collectieve verantwoordelijkheid. De politiek en de bestuursstructuur behoren de ontwikkelingsdoelen te dienen en niet de belangen van enkelingen. Bij burgers is gedragsverandering nodig. Ieder mens behoort een goede en gezonde balans te vinden tussen het fysieke lichaam, rationele vermogens, emoties en spiritualiteit.

Vastgeroeste gewoonten en patronen moeten plaats maken voor inspirerend en vernieuwend denken, in een cultuur van onderlinge steun om beter te presteren, met meer voldoening en acceptatie. Die betrokkenheid en saamhorigheid worden de krachtige pilaren van de natie. De voordelen zijn groot: de bevolking wordt gezonder en gelukkiger en de prestaties worden beter.

Ik herhaal het nog een keer: Bij mij en de VHP staat de mens centraal.

Chan Santokhi.