Veiligheid- Democratie Rechtsstaat

Als burger, ex- politieman, ex-minister van Justitie van Politie en als voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij zal ik de veiligheid, democratie en rechtsstaat altijd hoog in het vaandel dragen. Het is van eminent belang dat wij als burgers deze doelstellingen moeten nastreven en koesteren.  

Onze partij, de VHP, staat voor een parlementaire democratische rechtsstaat, met scheiding van de drie machten. De partij staat voor staatsleiderschap die zich geprogrammeerd bezig houdt met de belangen van de natie met regelmatige rapportage daaromtrent aan het volk. 

Het bevorderen van respect voor wettelijke, ethische, morele en maatschappelijke normen en waarden op alle niveaus is zeer belangrijk. Onze partij staat voor efficiënt en doelmatig handelen door goed bestuur van het land, steeds binnen het kader van beginselen van goed bestuur met voldoende mogelijkheden van afdwingbaarheid. 

Om de democratie en rechtsstaat in stand te houden gaan wij alle democratische instituten versterken. De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zal gewaarborgd blijven. We gaan  wet en recht moeten erkennen en consolideren. De naleving en het bevorderen van trias politica en openbaarheid van bestuur is een must. 

De partij zal rechtsstaatversterkende maatregelen treffen ter versterking van het rechtsstaatprincipe. Maatregelen treffen voor verdere waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de decentralisatie van de rechtspraak. 

We zullen zorgen voor voortgaande verbetering van de rechtspleging door verdere uitbreiding, vernieuwing, uitbreiding en modernisering van de organisatie van de rechterlijke macht. Er is een groeiend gevoel van onveiligheid bij de Surinamers. Het garanderen van de publieke veiligheid wordt dan ook een topprioriteit. 

De strafrechtketen van opsporing, berechting, bestraffing en reclassering is verstopt geraakt. Dat is een serieus probleem, vooral omdat deze gevoelens veel meer uitdrukken dan alleen angsten voor fysieke dreiging op straat of in huis. 

Ze zijn een symptoom van de kwetsbaarheid van burgers in onze risicomaatschappij. Het is een verlangen naar zekerheid, geborgenheid zelf, in een wereld die dat reeds minder te bieden heeft. Voor de VHP is een veilige samenleving is zeer cruciaal. Juist omdat (on)veiligheid zoveel kanten heeft, vereist het een veelzijdige aanpak. 

Veiligheid betekent ook economische veiligheid bieden, veiligheid betekent ook goede huisvesting, het terugdringen van verkeersslachtoffers, veilig voedsel, het tegengaan van discriminatie, het bieden van perspectieven aan onze jongeren, een toegankelijke gezondheidszorg en het uitbannen van geweld in het huiselijk leven. 

Veiligheid is staatszorg. We gaan als partij zorgen voor een leefbare omgeving.  De overheid moet zorg dragen voor adequate veiligheid van de burgers. Ze hebben het recht op veiligheid in huis, op straat, op school etc. 

Veel spaargelden van burgers gaan op in veiligheid van hun woning erf etc., het kost enorm veel geld.  Vraagt u maar eens aan de burgers hoeveel ze moeten uitgeven aan beveiligingscamera’s en dievenijzer. 

Mijn visie is, dat wanneer burgers vanwege het uitblijven van veiligheidszorg door de staat, zelf investering moeten plegen om hun veiligheid te garanderen, dat die investering belastingtechnisch aftrekbaar moet zijn. 

Wij als partij gaan dit vraagstuk door deskundigen laten bekijken en uitwerken.

Chan Santokhi