Chan-Blog 1: Campagne

De Algemene - Vrije - en Geheime verkiezingen staan voor de deur. Op uiterlijk 25 mei 2015 vinden de verkiezingen plaats. De VHP streeft ernaar om mede middels de betrokkenheid van de burgers en maatschappelijke organisaties de navolgende doelen te realiseren: 

  1. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is een nationale politieke partij die het dienen van deSurinaamse samenleving als haar voornaamste taak ziet;
  2. De VHP streeft naar een rechtvaardiger en veiliger Suriname met een duurzame economie en samenleving met gelijke ontwikkelingskansen voor alle burgers;
  3. De VHP wil werk en goede leefomstandigheden voor alle burgers, dus ook voor de sociaal zwakkeren en ondernemer- schap stimuler;
  4. De VHP zal middels regionale en internationale samenwerking de belangen van de Republiek Suriname behartigen en zich eveneens beijveren voor een rechtvaardiger wereld;
  5. De democratische rechtsstaat, natievorming, behoorlijk bestuur en burgerparticipatie gelden als fundamentele uitgangspunten voor de VHP. 


Kies voor (Change) VERANDERING- HOOP -en ACTIE. 

De toekomst begint met de VHP. 

Zelf sterk, samen sterker! 

Chan Santokhi