motie 4

Ondergetekenden,

Dhr. Chandrikapersad Santokhi
Dhr. Asiskumar Gajadien
Dhr. Dew Sharman
Dhr. Jitendra Kalloe
Mw. Krishna Mathoera
Dhr. Sheilendra Girjasing
Dhr. Marinus Bee
Mw. Diana Pokie
Mw. Dinotha Vorswijk
Mw. Ingrid Karta-Bink
Dhr. Gregory Rusland
Mw. Patricia Etnel

Allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.
Paramaribo, 21 juli 2016
DE NATIONALE ASSEMBLEE,
Gelezen en gehoord,
- het overeengekomen Regeerakkoord 2015-2020;
- de door de Regering gepresenteerde Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018;
- de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale Assemblee,
Overwegende,
- dat de Regering vooruitlopend op de uitvoering van een Stabilisatie- en Herstelplan, reeds maatregelen heeft getroffen, waardoor de samenleving thans geconfronteerd wordt met een devaluatie van de SRD met meer dan 200%, in de periode november 2015 tot heden;
- dat het Regeerakkoord 2015-2020 (pag. 8) aangeeft dat ondernemerschap en productiviteit sterk gestimuleerd zal worden;
- dat een grote groep ondernemers door de Staat niet is betaald voor geleverde diensten en goederen;
- dat deze wanprestatie zijdens de Staat enorme gevolgen heeft voor de schuldeisers, niet alleen als gevolg van de wanbetalingen, maar ook als gevolg van de devaluaties van de SRD;
- dat deze situatie een rechtsonzekerheid en uitzichtloosheid heeft gecreëerd en niet bijdraagt tot stimulering van ondernemerschap, zoals de Grondwet dat verplicht en in strijd is met de gedachte vervat in het voornoemde regeerakkoord;
- dat deze ernstige situatie niet langer kan worden gehandhaafd,

BESLUIT:
De Regering op te roepen om ter bescherming en behoud van arbeidsplaatsen, ondernemerschap, en investeringen, indachtig haar commitment in de regeringsverklaring en het regeerakkoord, niet alleen de achterstanden in betaling aan ondernemers in te lopen, maar ook dat betrokken ondernemers daarbij niet worden benadeeld door de devaluaties van de SRD en dus de te betalen bedragen te corrigeren met een adequate koerscompensatie.
En gaan over tot de orde van de dag.