Motie 3

Ondergetekenden,
Dhr. Chandrikapersad Santokhi
Dhr. Asiskumar Gajadien
Dhr. Dew Sharman
Dhr. Mahinder Jogi
Dhr. Jitendra Kalloe
Mw. Krishna Mathoera
Dhr. Sheilendra Girjasing
Dhr. Marinus Bee
Mw. Diana Pokie
Mw. Dinotha Vorswijk
Mw. Ingrid Karta-Bink
Dhr. Gregory Rusland
Mw. Patricia Etnel

Allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.
Paramaribo, 21 juli 2016
DE NATIONALE ASSEMBLEE,
Gelezen en gehoord,
- het overeengekomen Regeerakkoord 2015-2020;
- de door de Regering gepresenteerde Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018;
- de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale Assemblee,
Overwegende,
- dat de regeercoalitie in zijn regeerakkoord 2015-2020, is overeengekomen het terugkerend fenomeen van corruptie binnen o.a. het staatsgebeuren, terug te dringen door concreet aangegeven maatregelen om de corruptie over de hele linie te bestrijden;
- dat de Regering in haar Regeringsverklaring 2015-2020 heeft verklaard te realiseren een transparant beleid;
- dat de samenleving is geconfronteerd en nog steeds geconfronteerd wordt met zeer aanneembare corruptie gevallen;
- dat deze corruptieve daden hebben bijgedragen tot ernstige verarming van de samenleving en de economie hebben uitgehold;
- dat het beleid met betrekking tot corruptiebestrijding en corruptievoorkoming, welke genoemd is in de Regeringsverklaring en het Regeerakkoord bij de beantwoording van de vragen niet aan de orde is gekomen;
- dat verder de beantwoording geen aanwijzing geeft om de schade, die het volk heeft geleden en nog steeds lijdt, wegens de vele ernstige corruptiegevallen aan te pakken;

Besluit:

De Regering op te roepen om concrete stappen en serieuze acties te ondernemen ter voorkoming van corruptie en de Procureur- Generaal te vragen om de bekende gevallen van aanneembare corruptie te doen onderzoeken en eventueel te vervolgen en terug te vorderen de bedragen waarmee de Staat is benadeeld.
En gaan over tot de orde van de dag.