Motie 2

Ondergetekenden,
Dhr. Chandrikapersad Santokhi
Dhr. Asiskumar Gajadien
Dhr. Dew Sharman
Dhr. Mahinder Jogi
Dhr. Jitendra Kalloe
Mw. Krishna Mathoera
Dhr. Sheilendra Girjasing
Dhr. Marinus Bee
Mw. Diana Pokie
Mw. Dinotha Vorswijk
Mw. Ingrid Karta-Bink
Dhr. Gregory Rusland
Mw. Patricia Etnel

Allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.
Paramaribo, 21 juli 2016
DE NATIONALE ASSEMBLEE,
Gelezen en gehoord,
- het overeengekomen Regeerakkoord 2015-2020;
- de door de Regering gepresenteerde Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018;
- de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale Assemblee,
Overwegende,
- dat de regering vooruitlopend op de uitvoering van een Stabilisatie- en Herstelplan, reeds maatregelen heeft getroffen, waardoor de samenleving thans geconfronteerd wordt met enorme devaluatie van de SRD;
- dat daarnaast ook andere verregaande kostprijs verhogende maatregelen zijn getroffen door de Regering;
- dat door al deze maatregelen en daaraan gekoppelde prijsverhogingen ernstige negatieve gevolgen zijn voor de dienstverlening in de gezondheidszorg, waarbij adequate ziekenzorg in gevaar is gekomen;
- dat deze kostenverhogingen ook de zorgverleners raken en die ook wegens wanbetalingen voor geleverde prestaties, verder in problemen geraken en bij continuering van deze situatie de gezondheidszorg verder in gevaar zal komen;
- dat de Regering in haar regeerakkoord aangegeven heeft dat de sociale zekerheden van Surinamers met betrekking tot o.a. de pensioenen en ziekte kosten verzekerd moet blijven en dat de sociale wetten periodiek geëvalueerd en geactualiseerd zouden worden;
- dat ter voorkoming van verder verval in de ziekenzorg maatregelen van de zorg ter garandering moeten worden genomen;
- dat de algemene pensioenwet aangeeft dat alle Surinamers een waardevast pensioen moeten kunnen genieten;
- dat thans de dekking van de pensioenverplichtingen ver beneden de internationale norm van 104% dekking is komen te verkeren,

BESLUIT:
De Regering op te roepen om voor de zorg en de bescherming van een adequate ziekenzorg, indachtig haar uitgesproken verklaring in het Regeerakkoord (pag. 5) en waarin eveneens beloofd is dat de coalitie haar commitment om de sociale zekerheden verder zal uitbouwen en te goeder trouw zal uitvoeren (pag. 13), een deel van de lening bij het IMF en andere financiering instellingen beschikbaar stelt voor de bij wet gemelde fondsen voor de basiszorgverzekering en pensioenuitkeringen, waardoor deze sociale zekerheden gegarandeerd blijven.
En gaan over tot de orde van de dag.